Updated Message for U.S. Citizens: U.S. Social Security and other Federal Benefits Port-au-Prince, Haiti: August 21-24, 2018

U.S. Social Security and other Federal Benefits

Port-au-Prince, Haiti – August 21-24, 2018

The U.S. Embassy in Port-au-Prince is pleased to announce that representatives from the Regional Federal Benefits Unit (FBU) will visit Haiti to offer services for beneficiaries or individuals with questions about U.S. Social Security and other federal benefits.

The Regional FBU, located at the U.S. Embassy in San Jose, Costa Rica, is responsible for providing services to all Caribbean, Central and South American countries.  FBU assists U.S. citizens and foreign nationals who have inquiries or receive benefits from the Social Security Administration, Railroad Retirement Board, Office of Personnel Management, and the Department of Veterans Affairs.

Every year, Social Security beneficiaries residing in Haiti must complete a Proof of Life Study (form SSA-7162) by December 31to continue receiving payments. If you did not return your questionnaire, you may submit the form SSA-7162 during the Town Hall Meeting listed below.

TOWN HALL MEETING

When: Friday, August 24, 2018 at1:00pm.

Where: Consular entrance,U.S. Embassy Port-au-Prince, Haiti, Tabarre 41, Route de Tabarre.

Please RSVP for the town hall by emailing PAPSocSecinquiries@state.gov.  Provide your full name and a description of what service you require.

 INDIVIDUAL CONSULTATIONS

The representatives from the Regional Federal Benefits Unit will meet individually with beneficiaries and those with inquiries related to U.S. Social Security and other federal benefits on:

Tuesday, August 21, 2018

Wednesday, August 22, 2018

Thursday, August 23, 2018

Sign up for an individual consultation by emailing PAPSocSecinquiries@state.gov.  When you email us, please provide your full name, date of birth, a description of what service or information you require, and your desired day and time of interview.

Please note that all visitors to the Embassy will pass through airport-style security screening: Permitted and Prohibited Items.

 Types of services that will be provided:

 Applying for Social Security Benefits: Bring your original birth certificate or Consular Report of Birth Abroad, and valid passport, as well as copies of each document, for each applicant.  If applying for auxiliary benefits or survivor’s benefits, bring all marriage and/or death certificates, and a copy.

SSA Proof of Life Study: Bring your valid passport, a copy, and a completedSSA-7162.

 Social Security Number Card Application: Bring a valid passport and original birth certificate or Certificate of Birth Abroad, as well as a copy of each document, and completed form SS-5FS.

Change of Address for Social Security: Bring your valid passport, and a copy.

Medicare Part B Enrollment/Cancellation: To enroll in Medicare, you should complete and sign form CMS-40B. To cancel your enrollment to Medicare Part B please complete and sign form CMS-2690.

*** We look forward to seeing you! ***

To learn more about the services offered by the Regional Federal Benefits Unit, visit: https://cr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/.

the best way to contact the Regional Federal Benefits Unit is by using their online form: http://cr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/fbu-inquiry-form/.

 

US Sekirite Sosyal ak lòt Benefis Federal

Pòtoprens, Ayiti – 21-24 daout, 2018

 Anbasad Ameriken nan Pòtoprens kontan anonse ke reprezantan ki soti nan Inite Rejyonal Federal Benefis la (FBU) ap vini an Ayiti pou ofri sèvis pou benefisyè yo oswa moun ki gen kesyon sou Sekirite Sosyal Ameriken ak kesyon sou lòt benefis federal.

Inite Rejyonal FBU, ki chita nan anbasad ameriken nan San Jose, Costa Rica, responsab pou ofri sèvis nan tout peyi Karayib, Amerik Santral ak Amerik di Sid. FBU ede sitwayen Ameriken ak sitwayen etranje ki gen kesyon oswa resevwa benefis nan men Administrasyon Sekirite Sosyal, Komisyon Konsèy Retrèt, Biwo Jesyon Pèsonèl, ak Depatman Zafè Veteran.

Chak ane, benefisyè Sekirite Sosyal ki abite an Ayiti dwe ranpli yon etid ki se prèv pou montre lavi (fòmSSA-7162)  jiska 31 desanm pou yo sa kontinye toujou resevwa peman yo. Si ou pa ko retounen kesyonè w la, ou ka soumèt (fòm SSA-7162) a pandan reyinyon Town Hall ki nan lis anba la a.

REYINYON TOWN HALL

Ki Lè: Vandredi, 24 daout, 2018 a 1:00 pm.

Ki kote: Konsila nan Anbasad Ameriken,  Pòtoprens  Ayiti, Tabarre 41.

Tanpri fè konnen si w ap vini nan reyinyon sa a pa imèl nan :  PAPSocSecinquiries@state.gov . Bay tout non ou ak yon deskripsyon sou ki sèvis ou bezwen.

KONSILTASYON INDIVIDYÈL

Reprezantan Inite Federal Benefis ap kontre fas a fas ak chak moun ki benefisyè, yap kontre tou ak moun ki gen kesyon sou zafè Sekirite Sosyal ak Lòt Benefis Federal jou ki:

Madi, 21 daout, 2018

Mèkredi, 22 daout, 2018

Jedi, 23 daout, 2018

Enskri pou yon konsiltasyon endividyèl pa imèl nan : PAPSocSecinquiries@state.gov . Lè wap voye imèl la, ekri tout non ou, dat ou te fèt la, yon deskripsyon ki sèvis oswa enfòmasyon ou bezwen, ak jou al è ou ta vle pou entèvyou w la.

Tanpri sonje ke tout moun kap vin nan Anbasad la dwe pase nan tès depistaj sekirite menm ja ak sa ki nan èpòt:

https://ht.usembassy.gov/u-s-citizen-services/permitted-prohibited-items/

Kalte sèvis ki pral bay:

Si wap aplike pou Benefis Sekirite Sosyal: Pote Sètifika nesans (batistè) oswa rapò konsilè sou nesans nan peyi etranje, paspò valab, epi tou kopi chak dokiman, pou chak aplikan. Si wap aplike pou lòt benefis oswa benefis sivivan, pote ak maryaj / oswa sètifika lanmò, ak yon kopi.

Prèv SSA pou etid lavi: Pote paspò  ki valab, fòm SSA-7162 ak yon kopi.

Aplikasyon Kat Sekirite Sosyal: Pote yon paspò valab ak orijinal batistè oswa sètifika nesans nan peyi etranje, epi tou yon kopi chak dokiman, ak fòm SS-5FSke w dwe ranpli.

Chanjman Adrès pou Sekirite Sosyal: Pote paspò valab ou, ak yon kopi.

Medicare Pati B Enskripsyon / Anilasyon: Pou enskri nan Medicare, ou ta dwe ranpli epi siyen fòm CMS-40B. Pou anile enskripsyon ou nan Medicare Pati B, tanpri ranpli epi siyen fòm CMS-2690.

*** Nap Tann ou pou nou recevwa w! ***

Pou w sa konn pi plis sou sèvis ke Inite Benefis Federal Rejyonal la ofri, vizite: https://cr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/.

Pi bon fason pou kontakte Inite Benefis Federal Rejyonal la se sèvi avèk fòm wap jwenn sou entènèt la: http://cr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/fbu-inquiry-form/