Voyage de la Sous-secrétaire Zeya en Haïti et au Panama

La Sous-secrétaire d’État à la Sécurité civile, à la Démocratie et aux Droits Humains, Uzra Zeya, se rendra en Haïti et au Panama du 12 au 16 octobre 2021.

En Haïti, la Sous-secrétaire Zeya rencontrera le Premier ministre Ariel Henry pour discuter d’un dialogue politique inclusif dirigé par les Haïtiens qui conduira à des élections libres et justes; de comment Haïti peut offrir une meilleure sécurité à tous ses citoyens; et du soutien aux migrants haïtiens rapatriés. La Sous-secrétaire rencontrera également le ministre de la Justice Liszt Quitel pour discuter de l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse et les massacres perpétrés au Bel-Air, à La Saline et à Grand Ravine. Le peuple haïtien mérite justice dans tous ces cas. La Sous-secrétaire Zeya rencontrera également l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et l’UNICEF pour les remercier de leur aide humanitaire et de leurs efforts de reconstruction suite au tremblement de terre qui a frappé Haïti, y compris l’aide de l’OIM au gouvernement haïtien pour accueillir des rapatriés haïtiens. Ces réunions feront progresser les partenariats qui adressent les causes profondes de la migration en Haïti et soutiendront les efforts menés par les Haïtiens pour la restauration des institutions démocratiques.

La Sous-secrétaire Zeya se rendra ensuite à Panama City pour rencontrer le président panaméen Laurentino Cortizo et participer à un dialogue de haut niveau sur la  sécurité avec le gouvernement du Panama. Le dialogue de haut niveau sur la sécurité qui se tiendra le 14 octobre fera progresser la collaboration en cours entre les États-Unis et le Panama pour relever conjointement les défis migratoires régionaux, lutter contre le blanchiment d’argent et le trafic de la drogue, et renforcer le respect des principes démocratiques dans la région. La Sous-secrétaire rencontrera également des organisations internationales, la société civile et des ONGs pour renforcer la collaboration avec ces partenaires importants sur des questions liées à la sécurité, à la protection internationale et à la gestion des migrations. Enfin, la Sous-secrétaire Zeya se rendra dans la région de Darién pour s’informer davantage sur les efforts des organisations panaméennes, américaines et internationales pour relever les défis de la migration irrégulière et fournir une aide humanitaire aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux migrants vulnérables.


Sou-sekretè Zeya ap Vwayaje nan Peyi d Ayiti ak Panama

Sou-sekretè Deta pou Sekirite Sivil, Demokrasi, ak Dwa Moun, Uzra Zeya, pral vizite peyi d Ayiti ak Panama soti 12 pou rive 16 oktòb 2021-an.

Nan peyi d Ayiti, Sou-sekretè Zeya pral rankontre Premye Minis Ariel Henry pou diskite de dyalòg politik ki dwe fèt ak tout moun e ke Ayisyen yo ap dirije pou mennen sou chimen eleksyon lib, e jis ; pale de ki fason Ayiti ka ofri pi bon kondisyon sekirite pou tout sitwayen li yo; epi pale de sipò pou migran ayisyen yo ki rapatriye yo.  Sou-sekretè a pral rankontre tou minis Jistis la Liszt Quitel pou diskite de ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse la, ansanm ak lòt ankèt sou masak ki te fèt nan Bèlè, Lasalin ak Gran Ravin.  Pèp ayisyen an merite jistis nan tout ka sila yo.  Sou-sekretè Zeya pral rankontre tou ak Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon (OIM) ak UNICEF pou remèsye yo pou èd imanitè yo te bay ak efò yo nan kesyon rekonstriksyon aprè tranblemandetè ki te frape Ayiti a, epi pou èd OIM te bay gouvènman ayisyen an pou akeyi Ayisyen yo te voye retounen yo. Reyinyon sila yo ap pèmèt pwogrè patenarya ki ap chache solisyon pou pwoblèm ki lakòz moun yo ap kite peyi d Ayiti.  Konsa, rankont sa yo pral sipòte tou efò Ayisyen yo ap fè pou remete enstitisyon demokratik yo kanpe.

Apre sa, Sou-sekretè Zeya prale Panama City pou rankontre prezidan peyi Panama-a Laurentino Cortizo epi patisipe nan yon dyalòg gwo nivo  sou sekirite avèk gouvènman Panama a.  Dyalòg gwo nivo sila-a sou sekirite ki pral fèt nan dat 14 oktòb la pral pèmèt pwogrè nan kolaborasyon ki genyen nan moman sa yo menm ant peyi Etazini ak Panama pou ansanm yo ka jwenn solisyon a defi ki genyen nan kesyon migrasyon an nan rejyon an, lite kont blanchiman lajan, trafik dwòg, epi pou ranfòse respè prensip demokratik yo nan rejyon an.  Sou-sekretè a ap rankontre tou avèk òganizasyon entènasyonal yo, sosyete sivil la ak kèk ONG pou ranfòse kolaborasyon ak patnè enpòtan sila yo sou kesyon sekirite, pwoteksyon entènasyonal ak jesyon migran yo.  Pou fini, Sou-sekretè a prale nan zòn ki rele « Darién » an pou li ka jwenn plis enfòmasyon sou efò òganizasyon peyi Panama yo, òganizasyon peyi Etazini yo ak òganizasyon entènasyonal yo ap fè pou leve defi migrasyon ilegal yo epi pote èd imanitè pou refijye yo, moun k’ap mande azil yo ansanm ak migran ki frajil yo.