Déclaration de l’Ambassade des Etats-Unis du 9 février 2021

Nous avons vu un arrêté publié très tard le 8 février dernier mettant à la retraite trois juges de la Cour de Cassation. Nous sommes profondément préoccupés par toute action qui risque de porter atteinte aux institutions démocratiques haïtiennes. L’arrêté est en train d’être examiné par les instances internationales en vue de déterminer s’il est conforme à la Constitution et aux lois haïtiennes.  En attendant, tous les acteurs politiques devraient se concentrer pour  restituer au peuple haïtien son droit de choisir ses législateurs par l’organisation des élections législatives qui sont déjà en retard, dès que techniquement possibles, ensuite par l’organisation des élections présidentielles peu après.


Deklarasyon Anbasad peyi Etazini

Nou te wè yon arete ki te pibliye nan fen jounen 8 fevriye a ki te bay twa jij Kou Kasasyon an retrèt yo. Nou gen gwo enkyetid sou aksyon ki riske deranje enstitisyon demokratik yo ki nan peyi d Ayiti.  Pou kounyè a entans entènasyonal yo ap egzamine arete sila a pou konnen èske li konfòm ak konstitisyon an ansanm ak lwa ayisyèn yo. Pandan tan sa a, tout aktè politik yo ta dwe konsantre yo pou rebay pèp ayisyen an dwa li genyen pou li chwazi lejislatè li yo atravè eleksyon lejislativ yo ki deja an reta, depi sa teknikman posib epi, atravè òganizasyon eleksyon prezidansyèl yo touswit aprè.