DECLARATION DU SECRETAIRE D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, MICHAEL R. POMPEO: Jour de l’indépendance d’Haïti

DECLARATION DU SECRETAIRE D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, MICHAEL R. POMPEO: Jour de l’indépendance d’Haïti
Le 31 décembre 2019

Au nom du peuple américain, je félicite le peuple haïtien pour le 216e anniversaire de son indépendance.

L’histoire de la fondation d’Haïti – du soulèvement des esclaves à la création d’une république fondée sur des principes démocratiques – témoigne de ce qui peut être accompli lorsque les individus sont déterminés à travailler ensemble pour le plus grand bien. Le jour de l’indépendance d’Haïti nous rappelle que la grandeur est à notre portée lorsque les citoyens et les dirigeants politiques accordent la priorité à leur communauté et leur pays. Nous espérons que la nouvelle année réunira toutes les parties dans un dialogue inclusif qui mettra fin à l’impasse politique et débouchera sur un gouvernement qui œuvrera en vue de résoudre les besoins pressants du peuple haïtien.

Les relations entre les États-Unis et Haïti se sont renforcées en raison de nos aspirations communes et des liens étroits entre le peuple américain et le peuple haïtien.

Je souhaite au peuple haïtien une bonne fête de l’indépendance ainsi qu’une nouvelle année remplie de paix, d’unité et de progrès dans la résolution des défis nationaux.


DEKLARASYON SEKRETÈ DETA PEYI ETAZINI, MICHAEL R. POMPEO: Jou Endepandans Peyi Dayiti
31 desanm 2019

Nan non pèp ameriken an, mwen felisite pèp ayisyen an nan okazyon 216yèm anivèsè endepandans li.

Istwa fondasyon Ayiti a – depi nan rebelyon esklav yo pou rive nan kreyasyon yon repiblik ki baze sou prensip demokratik – temwaye sa ki ka akonpli lè moun yo detèmine pou yo travay ansanm pou pi gwo byen. Jou endepandans Ayiti a fè nou sonje ke grandè a nan men nou lè sitwayen yo ak lidè politik yo bay priyorite a kominote yo epi ak peyi yo. Nou espere ke nouvèl ane sila a pral fè tout pati yo reyini nan yon dyalòg enklizif ki pral mete yon fren nan blokaj politik la epi ki pral pèmèt gen yon gouvènman ki pral travay pour rezoud bezwen ijan pèp ayisyen an.

Relasyon ant Etazini ak Ayiti vin pi solid akòz aspirasyon nou gen ansanm ak koneksyon trè sere ki egziste ant pèp ameriken ak pèp ayisyen an.

Mwen swete pèp ayisyen an yon bon fèt endepandans ak yon nouvèl ane ki gen lapè, inite, ak pwogrè pou rezoud gwo pwoblèm nasyonal yo.