Déclaration du Président Joe Biden sur Haïti

14 août 2021

En ce qui est déjà une période difficile pour le peuple haïtien, je suis attristé par le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région de Saint-Louis du Sud, en Haïti, ce matin. Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher ou ont vu leurs maisons et établissements commerciaux détruits. J’ai autorisé une réponse immédiate des Etats-Unis et nommé l’administratrice de l’USAID Samantha Power en tant que haut fonctionnaire américain pour coordonner cet effort.

Grâce à l’USAID, nous soutenons les efforts visant à évaluer les dommages et à assister les efforts visant à récupérer les personnes blessées et ceux qui ont le devoir de reconstruire maintenant. Les États-Unis demeurent un ami proche et de longue date du peuple haïtien, et nous serons présents suite à cette tragédie.


Nan dat 14 dawout 2021

Deklarasyon Prezidan Joe Biden sou Ayiti

Nan sa ki deja yon peryòd difisil pou pèp ayisyen-an, mwen gen lapenn akòz tranblemandetè ki te pase epi devaste rejyon ‘Saint Louis du Sud’, nan peyi d Ayiti maten-an.  Nou voye gwo kondoleyans bay tout moun ki pèdi yon pwòch osinon ki gen kay ak biznis ki kraze.  Mwen otorize gouvènman ameriken-an pou bay yon repons prese prese nan sans sa-a, e mwen te deziye Administrastris USAID-a, Samantha Power, antanke Ofisyèl kad ameriken pou kowòdone efò sila-a.

Gras ak USAID, nou soutni efò pou evalye dega ki fèt yo, ede nan rekiperasyon moun ki blese epi asiste sila yo ki gen responsablite pou rekonstwi kounye-a.  Peyi Etazini rete yon zanmi pwòch pèp ayisyen-an depi lontan, e nou ap la avèk nou aprè trajedi sila-a.