Avis aux médias: L’ambassadeur Kelly Craft voyage en Haïti

MISSION DES ÉTATS-UNIS AUX NATIONS UNIES
Bureau de la presse et de la diplomatie publique
Pour diffusion immédiate
19 NOVEMBRE 2019

Avis aux médias: L’ambassadeur Kelly Craft voyage en Haïti

L’Ambassadeur Kelly Craft, Représentant permanent des États-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies, voyagera à Port-au-Prince, Haïti, le mercredi 20 novembre 2019 pour souligner le soutien des États-Unis à un avenir plus pacifique, plus sécuritaire, plus prospère et plus démocratique pour le peuple haïtien. Durant son séjour en Haïti, l’ambassadeur Craft rencontrera le président Jovenel Moïse ainsi qu’un échantillon représentatif des leaders politiques et économiques d’Haïti afin d’encourager à adopter des mesures urgentes pour former un gouvernement au service du peuple haïtien.

L’ambassadeur Craft rencontrera également des responsables du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), et des agences des Nations Unies pour discuter de leur travail de soutien au gouvernement haïtien.


MISYON PEYI ETAZINI NAN OGANIZASYON NASYONZINI
Biwo pou laprès ak Afè Piblik
Pou piklikasyon imedya
19 NOVANM 2019

Avi pou Medya yo: Anbasadè Kelly Craft ap vwayaje an Ayiti

Anbasadè Kelly Craft, Reprezantan pèmanan peyi Etazini nan Nasyon Zini, ap vwayaje nan Pòtoprens, Ayiti jou mèkredi 20 novanm 2019 lan pou mete aksan sou sipò peyi Etazini pou yon avni ki gen plis lapè, plis sekirite, plis pwosperite epi ki pi demokratik pou pèp ayisyen an. Pandan sejou li an Ayiti, Anbasadè Craft pral rankontre avèk Prezidan Jovenel Moïse ak yon echantiyon reprezantan lidè politik ak ekonomik peyi Dayiti pou ankouraje aksyon ijan pou fòme yon gouvènman k ap sèvi pèp ayisyen an.

Anbasadè Craft ap rankontre tou ofisyèl ki soti nan Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti (BINUH), ak ajans Nasyonzini yo pou diskite sou travay yo nan sipò yap bay gouvènman ayisyen an.