HAITI: Le Conseil Electoral Provisoire publie les résultats définitifs de l’élection présidentielle

Aujourd’hui, Haïti a franchi une autre étape vers l’achèvement de son processus électoral.

La publication des résultats définitifs de l’élection présidentielle représente un point de repère positif pour le rétablissement complet des institutions démocratiques d’Haïti en 2017.

Nous félicitons le président élu Jovenel Moïse pour sa victoire au premier tour et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous renforçons notre partenariat de longue date avec Haïti.

Nous exhortons tous les acteurs à accepter les résultats définitifs, à s’abstenir de la violence et à travailler ensemble pour construire une Haïti stable et prospère.

Les États-Unis réitèrent leur support à l’achèvement dans les délais prévus des élections restantes en Haïti d’une manière juste, transparente et pacifique.

 

 

AYITI: Konsèy Elektoral Pwovizwa-a pibliye rezilta final eleksyon prezidansyèl la

 

Jodi a, Ayiti franchi yon lòt etap sou wout pou fini ak pwosesis elektoral li yo.

Piblikasyon rezilta final eleksyon prezidansyèl la reprezante yon pwen de repè pozitif pou mete sou pye konplètman enstitisyon demokratik peyi Dayiti yo nan lane 2017 la.

Nou felisite Prezidan eli a Jovenel Moïse pou viktwa li genyen nan premye tou, epi nap tann pou nou travay nan tèt kole avèk li pandan nap ranfòse patenarya nou genyen depi lontan avèk Ayiti.

Nou ankouraje tout aktè yo aksepte rezilta final sila yo, evite vyolans, epi travay ansanm pou bati yon Ayiti ki estab epi pwospè.

Peyi Etazini ap kontinye sipòte Ayiti pou eleksyon ki rete yo fèt nan dat ki previ yo nan yon fason ki jis, transparan epi nan lapè.