Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program

Bous detid pou pwofesé lekol segondè disponib kounye a! Aplike pou pwogram bous Fulbright Teaching Excellence and Achivement program (FTEA), yon bè opòtinite kap edew amelyore konpetans ou lan anseyman, e aprann plis sou peyi Etazini. Se yon pwogram ki dire 6 semèn kote wap swiv seminè sou nouvo metòd anseyman, planifikasyon kou, planifikasyon leson, and teknolojiw ka itilize lekol. Patisipan lan pwogram sa a ap gen pouf è staj lan lekòl Ameriken kote yap ka travay ak pwofesè Ameriken et fe kou pou elèv ameriken tou.

Dat limit pou soumèt aplikasyon an se 14 Jin 2019. Wap ka jwenn aplikasyon an sou sit sa a : http://oas.irex.org/fulbrighttea