v1.3 Stephenson – Haiti RewardPoster- French1024_1