Déclaration de l’ambassadeur Robert Lighthizer concernant la loi sur le redressement économique du bassin des Caraïbes

13/10/2020

Washington, D.C. – L’ambassadeur Robert Lighthizer a publié la déclaration suivante concernant la loi sur le redressement économique du bassin des Caraïbes :

“ L’action du président Trump le 10 octobre pour autoriser à nouveau certaines dispositions de la loi sur le redressement économique du bassin des Caraïbes (CBERA) aidera à préserver des emplois bien rémunérés dans l’industrie textile américaine tout en renforçant nos liens commerciaux avec les pays bénéficiaires des Caraïbes, en particulier Haïti. Il est important de noter que les critères d’éligibilité de la CBERA fournissent également un moyen de promouvoir des marchés plus ouverts, la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits des travailleurs plus solides dans les pays bénéficiaires. ”

Antécédents

La loi sur le redressement économique du bassin des Caraïbes a été adoptée en 1983 pour faciliter le développement économique et promouvoir la diversification économique dans la région des Caraïbes en offrant un accès en franchise de droits au marché américain pour certains produits en provenance des pays bénéficiaires des Caraïbes. En 2000, la loi sur le partenariat commercial dans le bassin des Caraïbes (CBTPA) a élargi cet accès à des produits supplémentaires non couverts par la CBERA, notamment les vêtements, les produits pétroliers et certains produits agricoles. La législation signée par le président Trump prolonge les dispositions de la CBTPA relatives à la CBERA jusqu’au 30 septembre 2030. La CBTPA est unique parmi les programmes de préférence commerciale des États-Unis en ce qu’elle exige l’utilisation de fils ou de tissus fabriqués aux États-Unis dans les produits de vêtements finis éligibles pour des avantages commerciaux, soutenant ainsi de nombreux emplois dans le secteur textile américain. Les critères d’éligibilité au titre de la CBERA et de la CBTPA exigent que les pays bénéficiaires satisfassent à certaines exigences, notamment 1) fournir un accès équitable et raisonnable aux marchés et aux ressources de base du pays, 2) protéger les droits de propriété intellectuelle et 3) prendre des mesures pour garantir aux ouvriers des droits accordés aux travailleurs à l’échelle internationale. Les pays bénéficiaires du CBTPA sont la Barbade, le Belize, Curaçao, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago.


Deklarasyon anbasadè Robert Lighthizer konsènan lwa sou redrèsman ekonomik basen Karayib la

 

13/10/2020

Washington, D.C. – Anbasadè Robert Lighthizer pibliye deklarasyon ki pi ba a konsènan lwa sou redrèsman ekonomik basen Karayib la :

 Grasa aksyon prezidan Trump poze jou ki te 10 oktòb la, kote li otorize, yon lòt fwa ankò, kèk dispozisyon ki nan lwa sou redrèsman ekonomik basen Karayib la (CBERA) gen djòb ki byen peye nan endistri tekstil Etazini k ap toujou la. Epitou, aksyon sa a ap ranfòse relasyon komèsyal Etazini genyen ak peyi nan Karayib k ap benefisye de li, sitou Ayiti. Li enpòtan pou nou presize sa : kondisyon CBERA fikse pou yon peyi benefisye de li tou bay mwayen pou ankouraje mache ki gen plis ouvèti, pwoteksyon dwa sou pwopriyete entèlektyèl ak dwa ki pi djanm pou ouvriye yo. 

Sa ki te deja fèt

Se an 1983 yo te adopte lwa sou redrèsman ekonomik basen Karayib la. Objektif la se te fasilite devlopman ekonomik epi ankouraje divèsifikasyon ekonomik nan rejyon Karayib la nan pèmèt kèk pwodui jwenn franchiz pou yo rantre sou mache ameriken an, pwodui ki soti nan peyi ki benefisye li yo. En 2000, lwa sou patenarya komèsyal nan basen karayib (CBTPA) te elaji dispozisyon sa a pou fè l anglobe lòt pwodui ki pa t nan kad CBERA a, espesyalman rad, pwodui ki fèt ak petwòl ak kèk pwodui agrikòl. Lwa prezidan Trump siyen an pwolonje dispozisyon CBTPA ki konsène CBERA jiska 30 septanm 2030. Nan pwogram preferans komèsyal Etazini, CBTPA pa gen parèy, paske li mande pou tout vètman ki pral benefisye avantaj komèsyal fèt ak fil oubyen ak twal ki fabrike Etazini, konsa yo sipòte anpil travay nan sektè tekstil ameriken an. Peyi k ap benefisye CBERA ak CBTPA dwe ranpli kondisyon sa yo 1) bay aksè ki onèt e ki rezonab pou moun rive sou mache peyi a ak sou resous de baz peyi a, 2) pwoteje dwa sou pwopriyete entèlektyè epi 3) pran dispozisyon pou garanti ouvriye yo kèk dwa lòt ouvriye genyen nan nivo entènasyonal. Peyi k ap benefisye CBTPA a se Babad, Beliz, Kiraso, Giyana, Ayiti, Jamayik, Sentlisi ak Trinidad.