Déclaration de l’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince sur les récents troubles civils en Haïti

Déclaration de l’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince
sur les récents troubles civils en Haïti

 

Le droit de rassemblement et de manifestation est fondamental dans toute démocratie. Cependant, les États-Unis condamnent fermement les actes de violence, de pillage et de destruction perpétrés récemment en Haïti et ceux qui ont provoqué ces événements à leurs propres fins. Nous appelons les Haïtiens à exprimer leurs opinions d’une manière pacifique en respectant les acteurs humanitaires et les forces de l’ordre et en permettant aux Haïtiens dans le besoin d’avoir accès sans entrave à la nourriture, à l’eau et aux soins médicaux.

Depuis le mois de décembre écoulé, les partenaires et organisations internationaux ont mobilisé plus de 294 millions de dollars dans de nouveaux engagements en faveur d’Haïti ; cependant, un soutien supplémentaire est nécessaire en toute urgence, y compris des contributions au Fonds Commun de Sécurité des Nations Unies récemment créé par le Canada.

Nous continuons d’encourager les interlocuteurs haïtiens à s’entendre sur un accord politique inclusif qui favorisera la tenue d’élections dès que les conditions le permettent. Les Haïtiens à travers tout le pays et de tous les horizons sociaux doivent créer les conditions qui permettront à un gouvernement démocratiquement élu d’entrer en fonction dès que possible.

Les États-Unis demeurent un partenaire fidèle d’Haïti et nous restons déterminés à soutenir le peuple haïtien en cette période difficile.

– – –

Deklarasyon Anbasad peyi Etazini nan Pòtoprens sou twoub sivil dènye jou sila yo nan peyi d Ayiti

 

Dwa moun genyen pou yo rasanble epi manifeste se yon dwa fondamantal nan tout demokrasi. Sepandan, peyi Etazini kondane ak tout fòs li zak vyolans, piyaj, ak zak destriksyon ki fèt nan dènye jou sila yo nan peyi d Ayiti, ak tout moun ki pwovoke evènman sila yo nan enterè pèsonèl yo. Nou swete tout Ayisyen eksprime opinyon yo nan fason pasifik ki respekte aktè kap travay nan sektè imanitè yo ak lapolis, epi pou pèmèt Ayisyen ki nan bezwen gen aksè san difikilte pou jwenn manje, dlo ak swen medikal.

Depi mwa desanm ki sot pase a, patnè ak òganizasyon entènasyonal yo te mobilize plis pase 294 milyon dola nan nouvo angajman pou peyi d Ayiti. Men, li nesesè pou genyen plis soutyen an ijans, tankou kontribisyon nan Fon Komen Sekirite Nasyonzini an ke peyi Kanada te kreye.

Nou kontinye ankouraje aktè ayisyen yo pou yo jwenn yon antant sou yon akò politik ak patisipasyon tout moun epi k ap pèmèt òganize eleksyon depi kondisyon yo pèmèt sa. Ayisyen toupatou nan peyi a epi nan tout kouch sosyal dwe kreye kondisyon ki va pèmèt yon gouvènman ki eli demokratikman pran fonksyon dè ke sa posib.

Peyi Etazini rete yon patnè fidèl peyi d Ayiti, epi nou rete ak detèminasyon pou soutni pèp ayisyen an nan peryòd difisil sila a.