Message pour les Citoyens Américains

Nous comprenons les défis que la réponse internationale, en ce qui a trait à l’évolution rapide de la pandémie du COVID-19, pose  aux citoyens américains qui souhaitent rentrer aux États-Unis. L’Ambassade des États-Unis en Haïti travaille en étroite collaboration avec le Groupe de travail chargé du rapatriement au Département d’État pour assister les citoyens américains qui souhaitent quitter Haïti, tout en observant les mesures adoptées par le gouvernement haïtien en vue de limiter la propagation du COVID-19.

À compter d’aujourd’hui, 22 mars, la ligne aérienne Eastern Airlines (une société privée) a obtenu l’autorisation du gouvernement haïtien pour opérer des vols de rapatriement pour les citoyens américains souhaitant quitter Haïti.

Il s’agit de vols commerciaux charters directs, et les passagers doivent réserver et être en possession d’un billet acheté directement auprès de la compagnie aérienne. Des informations complètes, y compris sur les horaires, les coûts et les renseignements sur les billets, peuvent être obtenues sur le site internet de la ligne Eastern Airlines à l’adresse suivante: https://goeasternair.com/.

L’Ambassade des États-Unis exhorte les citoyens américains à s’inscrire sur STEP.state.gov en vue d’obtenir des mises à jour en urgence de l’ambassade.  Ils devraient surveiller les informations publiées sur le site internet et le compte Twitter de l’ambassade pour les dernières mises à jour. 


Nou konprann defi ke repons entènasyonal kap bay nan kad evolisyon rapid pandemi COVID-19 la pote pou sitwayen ameriken yo ki swete retounen nan peyi Etazini.  Anbasad amerikèn nan peyi d Ayiti ap travay nan tèt  kole ak Gwoup ki nan Depatman Deta-a kap travay sou kesyon rapatriman pou pote asistans bay sitwayen ameriken ki swete kite Ayiti pandan yo ap obsève mezi ke gouvènman ayisyen an pran pou evite COVID-19 la pwopaje.

Apati jodi-a, ki se 22 mas-la, konpayi ayeryèn ki rele Eastern Airlines (yon sosyete prive) jwenn otorizasyon gouvènman ayisyen an pou fè vol rapatriman pou sitwayen ameriken yo ki vle kite peyi d Ayiti.

Vòl sa yo se vòl kòmèsyal chatè [Charter] dirèk yo ye.  Pasaje yo dwe rezève epi genyen nan men yo yon tikè ke yo achte dirèkteman nan men konpayi ayeryèn sa-a.  W’ap jwenn tout enfòmasyon, tankou sou orè vòl yo, pri ak ransèyman sou tikè yo sou sit entènèt konpayi Eastern Airlines la nan adrès sila-a:  https://goeasternair.com/.

Anbasad peyi Etazini ap mande tout sitwayen ameriken pou yo enskri sou STEP.state.gov pou yo ka resevwa dènye enfòmasyon an ijans de Anbasad la.  Yo ta dwe siveye enfòmasyon kap pibliye sou sit ak kont Twitter Anbasad la pou yo ka jwenn enfòmasyon aktyalize yo.